ТЕМА
 
Общи сведения за операционна система Linux, дистрибуция Mint, графична среда Cinnamon
Запознаване с мини компютрите - Raspberry, BeagleBone Black C, Odroid C2
Основи на HTML, основни тагове
Създаване на страници с HTML
Общи сведения за клиент-сървърните комуникации, MQTT, Mosquitto брокер, Mosquitto клиент
Комуникация на Mosquitto клиенти с брокер на Raspberry Pi 3
Комуникация на Mosquitto клиент и MQTTfx клиент (Linux,Windows) с брокер, базиран на www.broker.mqtt-dashboard.com
Комуникация на Android App MQTT Dash с локален брокер и с брокер, базиран на www.broker.mqtt-dashboard.com
Общи сведения за микроконтролер NodeMCU ESP8266, LedBlink
Комуникация NodeMCU ESP8266 с Mosquitto брокер на Raspberry Pi 3
Комуникация на NodeMCU ESP8266 с с брокер, базиран на www.broker.mqtt-dashboard.com
Публикуване на данни от сензор DS18B20 с NodeMCU ESP8266 на www.broker.mqtt-dashboard.com
Публикуване на данни от сензор DHT11 с NodeMCU ESP8266 на www.broker.mqtt-dashboard.com
Работа с уеб сървър базиран на NodeMCU ESP8266
Извеждане на данни за температура от сензор DS18B20 с NodeMCU ESP8266 през уеб интерфейс
Управление на светодиод с NodeMCU ESP8266 през уеб интерфейс
Управление на 4-канално реле с NodeMCU ESP8266 през уеб интерфейс и приложение за Android
Запознаване с Node-RED
Входящи нодове
Изходящи нодове
Извеждане на данни в Node-RED, имплементиране на индикатори
Управление на индикатори за визуализация и комуникация в Node-RED